URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Partneri > Latvija
Inhalt
Meklēšana
European UnionBaltic Sea Region
Projekts daļēji finansēts no Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta)

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Jelgavas pilsēta

Jelgava ir ceturtā lielākā pilsēta Latvijā – te dzīvo 65635 iedzīvotāju. Pilsēta atrodas Lielupes krastos; pilsētas teritorija ir 60,32 km2, no kuriem 1,62 km2 ir parki, bet 10,75 km2 – meži.

Pilsētas ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir ļoti izdevīga – tā atrodas Latvijas centrā, vairāku transporta ceļu krustpunktā. Droši varam apgalvot, ka atrašanās vieta un infrastruktūra ir priekšnoteikumi ilgtspējīgai biznesa un pilsētas attīstībai.
Likumdevēja vara pilsētā ir Jelgavas pilsētas domei, kuras sastāvā ik pēc 4 gadiem tiek ievēlēti 15 deputāti. Savukārt pilsētas izpildvara ir pašvaldība, kuras struktūrā ietilpst vairākas iestādes, organizācijas un administratīvais personāls.

Projekta "Energoefektīva un saskaņota darbība pilsētu attīstībā" ietvaros Jelgavā plānots veikt daudzstāvu dzīvojamo ēku un tām pieguļošo teritoriju apsekošanu un tehniskā un energopatēriņa stāvokļa izvērtēšanu, tādējādi veidojot pamatu daudzstāvu dzīvojamo teritoriju dzīvojamās vides un energoefektivitātes uzlabošanas koncepcijas un pasākumu plāna izstrādei.

Šobrīd ir sagatavots iepirkums 36 daudzstāvu dzīvojamo ēku tehniskajai apsekošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešamo pasākumu izvērtēšanai. Visas šīs dzīvojamās ēkas ir nodrošinātas ar centrālo siltumapgādi un siltumenerģijas patēriņš pēdējā apkures sezonā tajās bija no 110 līdz 160 kWh/m2. Kopumā šajās ēkās ir izvietoti 1300 dzīvokļi. Minētās ēkas tehniskajai apsekošanai tika izvēlētas konkursa kārtībā - pēc dzīvokļu īpašnieku brīvprātīgas pieteikšanās. Starp šīm ēkām ir 11 ēkas 103.sērijas, 7 - 316.sērijas, 3 - 104 sērijas dzīvojamās ēkas.

Šobrīd Latvijā ir atvērta programma "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi', kuras ietvaros dzīvokļu īpašniekiem ir iespējams piesaistīt līdz 50% ERAF līdzfinansējumu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. Jelgava šobrīd ir iesniegusi vienas daudzstāvu dzīvojamās ēkas siltināšanas projekta pieteikumu. Aktīvi tiek gatavoti nākamie.
Pēdējos gados ir veidojusies arī sekmīga sadarbība ar Vācijas Federatīvās Republikas Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministriju – viena māja ir renovēta pilnībā un siltuma patēriņš šajā mājā ir būtiski samazinājies (ietaupījums – apmēram 42%). Šobrīd notiek jau otras mājas energoefektivitātes veicināšanas pasākumi un kopējās izmaksas tiek lēstas ~400 000 EUR apmērā.

Contact

City of Jelgava

Gunita Osite
Gunita.Osite@dome.jelgava.lv
www.jelgava.lv

11 Liela iela
Jelgava 3001
Latvia

Fon: +371-630-05569
Fax: +371-630-29059
Izvēlieties valodu
  • English
  • Deutsch nicht verfügbar
  • Eesti not available
  • Latviski
  • Lietuviškai not available
  • Polski not available
  • Русский недоступен
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz