URB.Energy
(Energy Efficient and Integrated Urban Development Action)

Events > Projekta noslēguma konference „Energoefektivitāte un pilsētu nākotne“ Rīgā  > Starptautiska konference „Energoefektivitāte un pilsētu nākotne“
Inhalt
Meklēšana
European UnionBaltic Sea Region
Projekts daļēji finansēts no Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta)

In addition, the project is supported by the German Federal Programm Transnational Cooperation of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs. www.interreg.de

Starptautiska konference „Energoefektivitāte un pilsētu nākotne“

Urb.Energy projekta noslēguma konferencē piedalījās aptuveni 100 dalībnieki, tajā skaitā visi projekta partneri no sešām dalībvalstīm, kā arī Latvijas ēku apsaimniekošanas, būvniecības un enerģētikas speciālisti, tajā skaitā pašvaldības institūciju un dzīvokļu īpašnieku biedrību pārstāvji un ES institūciju pārstāvji. Pasākums tika plaši atspoguļots Latvijas presē. Atklāšanas runu teica Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, kurš uzsvēra, ka projekta rezultāti noteikti tiks izmantoti pilsētas attīstības dokumentu izstrādē. Savā atklāšanas uzrunā SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” valdes priekšsēdētājs Ivars Gaters norādīja, ka projekta rezultāti un idejas no Juglas tiks pārceltas uz citām pilsētas apkaimēm.

Pirmajā prezentācijā projekta vadošā koordinatora IWO e.V. pārstāve Britta Šmigocki iepazīstināja klausītājus ar Urb.Energy projekta galvenajiem uzstādījumiem un sasniegtajiem rezultātiem. Viņa informēja klātesošos arī ar projekta galvenajām atziņām un šajā sakarā uzsvēra projekta partneru tālākās kopīgās darbības nepieciešamību, īpašu uzmanību veltot projekta turpinājumā paredzētajiem investīciju pasākumiem. Nākamā bija ES Baltijas jūras reģiona transnacionālās programmas 2007. – 2013. gadiem projektu vadītājas Elenas Kolosovas prezentācija, kurā tika prezentēti Baltijas jūras reģiona programmas mērķi un īpaši tika uzsvērta energoefektivitātes nozīmība.

Konferences turpinājumā ES jautājumu un energoefektivitātes eksperts Juris Ozoliņš iepazīstināja ar enerģētikas sektora attīstības tendencēm, pie tam īpaši analizēja enerģijas patēriņa un cenas saistību. Pēc tam Vācijas Attīstības bankas KfW pārstāvis Kajs Polers prezentēja jauno Vācijas finansiālā atbalsta programmu integrētai energoefektīvai pilsētas attīstībai.

Attēli


Nākamā konferences daļa bija veltīta energoefektīvai pilsētu attīstībai Latvijā. Dr. Maija Rubīna savā prezentācijā informēja par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna nostādnēm un tā ieviešanas gaitu. Viņa uzsvēra, ka Urb.Energy projekts deva iespēju izstrādāt dzīvojamo ēku renovācijas finansēšanas mehānismu, kas sevī ietver rotācijas fonda un energoservisa kompānijas izveidošanu. Pēc tam projekta Latvijas partneri prezentēja savus rezultātus, tajā skaitā Juglas integrēto pilsētas attīstības koncepciju un iekštelpu klimata un energopatēriņa parametru monitoringa rezultātus dzīvojamās ēkās Rīgā. Tika prezentēta arī Jelgavas integrētā pilsētas attīstības koncepcija.

Konferences noslēguma daļā, kas sākās ar videofilmu par projekta rezultātiem Grodņā (Baltkrivija), Urb.Energy projekta partneri prezentēja savus rezultātus. Galvenie projekta rezultāti tika atspoguļoti atbilstoši dalījumam projekta sadaļās: “Integrēta pilsētas attīstība”, “Energoefektīva renovācija”, “Finanšu instrumenti”. Tika aplūkoti labas prakses piemēri visās valstīs un mērķa teritorijās.

Konferences darbu rezumēja projekta vadošā partnera DV e.V. pārstāvis Mihaels Ferbers.

Darba kārtība (LV)

Prezentācijas
(EN, LV)

Politiskās atziņas (EN)

Izvēlieties valodu
  • English
  • Deutsch nicht verfügbar
  • Eesti not available
  • Latviski
  • Lietuviškai not available
  • Polski not available
  • Русский недоступен
News

URB.Energy
Energy Efficient and Integrated Urban Development Action
Sitemap • Terms of use • Imprint • © 2009 Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. • agentur makz